Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego Karty Biletu Elektronicznego

§ 1. ZAKRES

Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu biletów za pośrednictwem strony www.kbelublin.com.pl i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych lub szybkich przelewów. Akceptacja regulaminu jest wymagana w celu dokonania zakupu biletu przez serwis internetowej sprzedaży biletów.

§ 2. DEFINICJE

Sklep – internetowy serwis sprzedaży Biletów, działający pod adresem www.kbelublin.com.pl.

Bilet kodowany na karcie/ Bilet - bilet w postaci elektronicznego zapisu na karcie zbliżeniowej, określony w Instrukcji Użytkowania Karty Biletu Elektronicznego, której treść dostępna jest na stronie www.ztm.lublin.eu.

Karta Biletu Elektronicznego/KBE - karta elektroniczna zbliżeniowa będąca nośnikiem Biletów oraz innych usług miejskich (Karta może być imienna tj. posiadać nadrukowane imię, nazwisko oraz zdjęcie użytkownika Karty albo Karta może być na okaziciela) Funkcję Karty Biletu Elektronicznego mogą pełnić też inne nośniki np. odpowiednio przystosowana Elektroniczna Legitymacja Studencka.

Klient – osoba zarejestrowana w Sklepie (posiadająca login i hasło do Sklepu), korzystająca ze Sklepu w celu zakupu Biletu lub sprawdzenia historii zakupów na Karcie dokonywanych z pośrednictwem Sklepu.

Sprzedający/Operator – Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-851) przy ul. Waliców 11 posiadająca umowę w zakresie świadczenia usług sprzedaży Biletów z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie (adres: ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin).

Umowa zakupu – umowa nabycia Biletu, zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym.

Kodowanie Biletów w formie elektronicznej – elektroniczne zapisywanie informacji na Karcie o zakupionych przez Klientów Biletach.

Terminal - urządzenie przeznaczone do kodowania (a także sprzedaży) Biletów na KBE.

Punkty kodowania – lokalizacje Terminali dostępnych dla Klientów, w których można zakodować zakupiony Bilet. Aktualna lista Punktów kodowania dostępna jest na stronach Sklepu.

PayU – pośrednik, spółka PayU S.A. zajmująca się realizacją płatności w procesie zakupu Biletu, za pomocą kart płatniczych i szybkich przelewów, będąca gwarantem bezpiecznej transakcji.

Regulamin - niniejszy regulamin, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu Biletu przez Sklep.

Historia Karty – informacja o Karcie oraz o transakcjach dokonywanych z użyciem Karty.

Kieszeń – jeden z dwóch obszarów przeznaczony do przechowywania jednego Biletu.

§ 3. OGÓLNE WARUNKI

 1. Klient za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zakupu Biletu i sprawdzenia historii zakupu biletów na Kartę za pośrednictwem Sklepu.
 2. W celu dokonania zakupu Biletu lub sprawdzenia historii Karty za pośrednictwem Sklepu Klient zobowiązany jest do zapoznania i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na warunki w nim zawarte i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania ze Sklepu.
 4. Klient korzysta ze Sklepu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia jego granic.
 5. Kodowanie zakupionych przez Sklep Biletów możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem terminali w Punktach kodowania funkcjonujących w ramach systemu Karty biletu Elektronicznego w Lublinie. Lista Punktów kodowania dostępna jest na stronie sklepu (www.kbelublin.com.pl).

§ 4. PROCES REJESTRACJI I ZAKUPU

 1. Warunkiem nabycia Biletu jest prawidłowe wprowadzenie przez Klienta danych wymaganych przez Sklep.
 2. Klient, który po raz pierwszy zamierza skorzystać ze Sklepu powinien:
  1. Zarejestrować się w Sklepie wprowadzając do formularza rejestracyjnego:
   1. nr Karty,
   2. adres e-mail (login),
   3. hasło.
  2. Zaakceptować Regulamin przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuje regulamin sklepu” umieszczonego na stronie rejestracji w Sklepie.
  3. Po otrzymaniu automatycznego e-maila potwierdzającego rejestrację w Sklepie Klient powinien kliknąć na odsyłacz zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail w celu aktywowania swojego konta w Sklepie.
  4. Po otrzymaniu automatycznego e-maila potwierdzającego rejestrację w Sklepie Klient powinien kliknąć na odsyłacz zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail w celu aktywowania swojego konta w Sklepie.
 3. Jeżeli zmieni się Regulamin Sklepu klient zobowiązany jest zaakceptować zmieniony Regulamin.
 4. Klient może nabyć Bilet lub sprawdzić historię zakupów biletów na Kartę poprzez Sklep po zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.
 5. Zakup Biletu składa się z następujących etapów:
  1. Podanie numeru Karty na której ma być zakodowany Bilet.
  2. Wybór kategorii Biletu (normalny, ulgowy).
  3. Wybór rodzaju Biletu (imienny, na okaziciela).
  4. Wybór typu Biletu (na wszystkie linie, na jedną linię).
  5. Wybór długości okresu ważności Biletu.
  6. Wybór zakresu obowiązywania Biletu (linie normalne, normalne w strefie biletowej miejskiej i podmiejskiej).
  7. Określenie daty początku ważności Biletu.
  8. Wybór formy płatności.
  9. Podsumowanie zakupu, w trakcie którego Klient informowany jest w szczególności o:
   1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem;
   2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Bilet wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami;
   3. czasie, w którym zakupione Bilety są ważne;
  10. Wybór metody płatności oraz wprowadzenie wymaganych danych w tym zaznaczenie przez Klienta pola informującego go o tym, że złożenie zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta,
  11. Realizacja procesu płatności w serwisie bezpiecznych płatności internetowych,
  12. Podsumowanie transakcji.
 6. Niektóre etapy zakupu Biletu, o których mowa w ust 4 powyżej mogą być pomijane, jeżeli rodzaj wybranego Biletu wynika jednoznacznie z jego cech.
 7. Ograniczenia:
  1. Za pośrednictwem Sklepu można kodować bilety okresowe, których ważność rozpoczyna się najwcześniej od następnego dnia po jego zakupie.
  2. Bilety imienne mogą być kodowane wyłącznie na Kartach imiennych.
  3. Bilety imienne ulgowe mogą być kodowane na Kartach imiennych, na których zostało elektronicznie zapisane uprawnienie do ulgi, przy czym data końca ważności wybranego Biletu nie może wykraczać poza okres uprawnienia do ulgi zapisany na Karcie.
  4. Bilety na okaziciela mogą być kodowane również na kartach imiennych, Kartach rodzinnych i ELS.
 8. Klient, który będzie żądał wystawienia faktury VAT informuje o tym fakcie w trakcie zakupu Biletu (przy użyciu przycisku „Tak, chcę otrzymać fakturę”) oraz podaje dane do wystawienia faktury VAT.
 9. Informacja o przebiegu transakcji zawierająca m.in. unikalny identyfikator transakcji, a także informacja o szczegółach zakupu zostanie przesłana przez Operatora pod adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji do Sklepu.
 10. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności Klientowi zostaje wysłany e-mail przez Operatora potwierdzający zaksięgowanie wpłaty za Bilet. Zakup Biletu zostaje w tym momencie sfinalizowany.

§ 5. KODOWANIE BILETU

 1. Bilet zakupiony w Sklepie należy zakodować na Karcie w jednym z Terminali, Automatów biletowych lub kasownikach dwufunkcyjnych w pojazdach komunikacji miejskiej z zastrzeżeniem, że kodowanie w kasowniku możliwe jest na Karcie, na której wcześniej zakupiony był jakikolwiek inny bilet w tradycyjnym punkcie sprzedaży tj. Automacie biletowym, Punkcie Sprzedaży Biletów.
 2. Kodowanie może nastąpić wyłącznie po sfinalizowaniu zakupu Biletu w Sklepie.
 3. Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie zawiera umowę przewozu z Klientem z chwilą zakodowania Biletu.

§ 6. PŁATNOŚĆ ZA BILET

 1. Cena Biletu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
 2. Rodzaje i ceny Biletów ustalane są przez Radę Miasta Lublin na podstawie stosownej Uchwały.
 3. Klient realizuje płatność za Bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności:
  1. karty płatniczej - płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU,
  2. szybkiego przelewu - usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU.
 4. Dokonując płatności Klient musi posiadać kartę płatniczą lub konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU oraz środki wystarczające do zapłaty za Bilet.
 5. Transakcja, dla której nie zostanie wybrana jedna z możliwych form płatności, zostanie anulowana.

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest:
  1. korzystać ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2. nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy zakupu na osoby trzecie,
  3. podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności kartą płatniczą lub szybkim przelewem,
  4. nie wykorzystywać Sklepu w celu dokonywania czynów niedozwolonych.
 2. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze Sklepu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 3. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabywania Biletów za pośrednictwem Sklepu rozpatruje Punkt Obsługi Reklamacji, ul. Hamleta 2, 20-711 Lublin, tel. 81 82 00 207, e-mail: reklamacje@kbelublin.pl.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji należy wypełnić formularz, który jest dostępny na głównej stronie Sklepu oraz dostępny w Punkcie Obsługi Reklamacji. Wypełnienie formularza jest jedynym sposobem skutecznego zgłoszenia reklamacji oraz sprawnego jej załatwienia.
 3. Do reklamacji należy załączyć unikalny identyfikator transakcji oraz numer Karty zbliżeniowej.
 4. Klient otrzymuje kopię złożonego formularza.
 5. Wyróżnia się następujące typy reklamacji:
  1. Reklamacja numeru Karty, na którą został zakupiony Bilet (po dokonaniu płatności, ale przed kodowaniem).
  2. Rezygnacja z kodowania Biletu po dokonaniu płatności.
  3. Reklamacja transakcji kodowania Biletu (brak możliwości zakodowania Biletu na Karcie), za którą dokonana została płatność.
 6. Zgłoszona reklamacja zostaje sklasyfikowana według powyższych kryteriów przez przyjmującego ją pracownika w Punkcie Obsługi Reklamacji oraz zarejestrowana w rejestrze reklamacji Kart.
 7. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Punkt Obsługi Reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zakupu Biletu za pomocą Sklepu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy zakupu.
 4. ZTM w Lublinie administruje danymi osobowymi pozyskanymi w procesie personalizacji Karty Biletu Elektronicznego, pozostałymi danymi osobowymi niezbędnymi w procesie sprzedaży internetowej administruje Operator.
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do wprowadzonych danych. W celu poprawienia danych osobowych Klient powinien dokonać ponownej rejestracji w Sklepie.
 6. Do Klienta należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do jednoznacznej jego identyfikacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta swoich danych osobom trzecim.
 7. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Sklepie bądź korzystania z usług, należy kontaktować się ze Operatorem.
 8. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w systemie informatycznym, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia.
 9. Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (np. adres IP), są wykorzystywane przez Operatora w celach technicznych związanych z administracją serwerów.
 10. Pliki "cookies" są wykorzystywane na zasadach określonych w polityce plików cookies. Zalecana jest akceptacja plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki. Brak akceptacji plików „cookies” może spowodować dyskomfort w użytkowaniu Sklepu Internetowego.

§ 10. ZMIANY REGULAMINU

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klient w momencie logowania się w Sklepie zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Klienta zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo w niniejszym Regulaminie rozstrzygają ogólne Warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu Karty Biletu Elektronicznego oraz regulamin sprzedaży PayU S.A. (http://www.payu.pl). W pozostałych nieuregulowanych sprawach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.

Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 24 marca 2015 roku.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Wykonawca:
Innotion Sp. z o.o.
Sklep obsługuje:
Mennica Polska S.A.