Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego Karty Biletu Elektronicznego

§ 1. ZAKRES

Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu biletów za pośrednictwem strony www.kbelublin.com.pl i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych lub szybkich przelewów. Akceptacja regulaminu jest wymagana w celu dokonania zakupu biletu przez serwis internetowej sprzedaży biletów.

§ 2. DEFINICJE

Sklep – internetowy serwis sprzedaży Biletów, działający pod adresem www.kbelublin.com.pl

Bilet kodowany na karcie/ Bilet - bilet w postaci elektronicznego zapisu na karcie zbliżeniowej, określony w Instrukcji Użytkowania Karty Biletu Elektronicznego, której treść dostępna jest na stronie www.ztm.lublin.eu.

Karta Biletu Elektronicznego/KBE - karta elektroniczna zbliżeniowa będąca nośnikiem Biletów oraz innych usług miejskich (Karta może być imienna tj. posiadać nadrukowane imię, nazwisko oraz zdjęcie użytkownika Karty albo Karta może być na okaziciela) Funkcję Karty Biletu Elektronicznego mogą pełnić też inne nośniki np. odpowiednio przystosowana Elektroniczna Legitymacja Studencka.

Klient – osoba zarejestrowana w Sklepie (posiadająca login i hasło do Sklepu), korzystająca ze Sklepu w celu zakupu Biletu lub sprawdzenia historii zakupów na Karcie dokonywanych z pośrednictwem Sklepu.

Sprzedający/Operator – Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854), Al. Jana Pawła II 23posiadająca umowę w zakresie świadczenia usług sprzedaży Biletów z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie (adres: ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin).

Umowa zakupu – umowa nabycia Biletu, zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym.

Kodowanie Biletów w formie elektronicznej – elektroniczne zapisywanie informacji na Karcie o zakupionych przez Klientów Biletach.

Terminal - urządzenie przeznaczone do kodowania (a także sprzedaży) Biletów na KBE.

Punkty kodowania – lokalizacje Terminali dostępnych dla Klientów, w których można zakodować zakupiony Bilet. Aktualna lista Punktów kodowania dostępna jest na stronach Sklepu.

PayU – pośrednik, spółka PayU S.A. zajmująca się realizacją płatności w procesie zakupu Biletu, za pomocą kart płatniczych i szybkich przelewów, będąca gwarantem bezpiecznej transakcji.

Regulamin - niniejszy regulamin, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu Biletu przez Sklep.

Historia Karty – informacja o Karcie oraz o transakcjach dokonywanych z użyciem Karty.

Kieszeń – jeden z dwóch obszarów przeznaczony do przechowywania jednego Biletu.

§ 3. OGÓLNE WARUNKI

 1. Klient za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zakupu Biletu i sprawdzenia historii zakupu biletów na Kartę za pośrednictwem Sklepu.
 2. W celu dokonania zakupu Biletu lub sprawdzenia historii Karty za pośrednictwem Sklepu Klient zobowiązany jest do zapoznania i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na warunki w nim zawarte i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania ze Sklepu.
 4. Klient korzysta ze Sklepu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia jego granic.
 5. Kodowanie zakupionych przez Sklep Biletów możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem terminali w Punktach kodowania funkcjonujących w ramach systemu Karty biletu Elektronicznego w Lublinie. Lista Punktów kodowania dostępna jest na stronie sklepu (www.kbelublin.com.pl).

§ 4. PROCES REJESTRACJI I ZAKUPU

 1. Warunkiem nabycia Biletu jest prawidłowe wprowadzenie przez Klienta danych wymaganych przez Sklep.
 2. Klient, który po raz pierwszy zamierza skorzystać ze Sklepu powinien:
  1. Zarejestrować się w Sklepie wprowadzając do formularza rejestracyjnego:
   1. nr Karty,
   2. adres e-mail (login),
   3. hasło.
  2. Zaakceptować Regulamin przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuje regulamin sklepu” umieszczonego na stronie rejestracji w Sklepie.
  3. Po otrzymaniu automatycznego e-maila potwierdzającego rejestrację w Sklepie Klient powinien kliknąć na odsyłacz zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail w celu aktywowania swojego konta w Sklepie.
 3. Jeżeli zmieni się Regulamin Sklepu klient zobowiązany jest zaakceptować zmieniony Regulamin.
 4. Klient może nabyć Bilet lub sprawdzić historię zakupów biletów na Kartę poprzez Sklep po zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.
 5. Zakup Biletu składa się z następujących etapów:
  1. Podanie numeru Karty na której ma być zakodowany Bilet.
  2. Wybór kategorii Biletu (normalny, ulgowy).
  3. Wybór rodzaju Biletu (imienny, na okaziciela).
  4. Wybór typu Biletu (na wszystkie linie, na jedną linię).
  5. Wybór długości okresu ważności Biletu.
  6. Wybór zakresu obowiązywania Biletu (linie normalne, normalne w strefie biletowej miejskiej i podmiejskiej).
  7. Określenie daty początku ważności Biletu.
  8. Wybór formy płatności.
  9. Podsumowanie zakupu, w trakcie którego Klient informowany jest w szczególności o:
   1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem;
   2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Bilet wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami;
   3. czasie, w którym zakupione Bilety są ważne;
  10. Wybór metody płatności oraz wprowadzenie wymaganych danych w tym zaznaczenie przez Klienta pola informującego go o tym, że złożenie zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta.
  11. Realizacja procesu płatności w serwisie bezpiecznych płatności internetowych.
  12. Podsumowanie transakcji.
 6. Niektóre etapy zakupu Biletu, o których mowa w ust 4 powyżej mogą być pomijane, jeżeli rodzaj wybranego Biletu wynika jednoznacznie z jego cech.
 7. Ograniczenia:
  1. Za pośrednictwem Sklepu można kodować bilety okresowe, których ważność rozpoczyna się najwcześniej od następnego dnia po jego zakupie.
  2. Bilety imienne mogą być kodowane wyłącznie na Kartach imiennych.
  3. Bilety imienne ulgowe mogą być kodowane na Kartach imiennych, na których zostało elektronicznie zapisane uprawnienie do ulgi, przy czym data końca ważności wybranego Biletu nie może wykraczać poza okres uprawnienia do ulgi zapisany na Karcie.
  4. Bilety na okaziciela mogą być kodowane również na kartach imiennych, Kartach rodzinnych i ELS.
 8. Klient, który będzie żądał wystawienia faktury VAT informuje o tym fakcie w trakcie zakupu Biletu (przy użyciu przycisku „Tak, chcę otrzymać fakturę”) oraz podaje dane do wystawienia faktury VAT.
 9. Informacja o przebiegu transakcji zawierająca m.in. unikalny identyfikator transakcji, a także informacja o szczegółach zakupu zostanie przesłana przez Operatora pod adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji do Sklepu.
 10. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności Klientowi zostaje wysłany e-mail przez Operatora potwierdzający zaksięgowanie wpłaty za Bilet. Zakup Biletu zostaje w tym momencie sfinalizowany.

§ 5. KODOWANIE BILETU

 1. Bilet zakupiony w Sklepie należy zakodować na Karcie w jednym z Terminali, Automatów biletowych lub kasownikach dwufunkcyjnych w pojazdach komunikacji miejskiej z zastrzeżeniem, że kodowanie w kasowniku możliwe jest na Karcie, na której wcześniej zakupiony był jakikolwiek inny bilet w tradycyjnym punkcie sprzedaży tj. Automacie biletowym, Punkcie Sprzedaży Biletów.
 2. Kodowanie może nastąpić wyłącznie po sfinalizowaniu zakupu Biletu w Sklepie.
 3. Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie zawiera umowę przewozu z Klientem z chwilą zakodowania Biletu.

§ 6. PŁATNOŚĆ ZA BILET

 1. Cena Biletu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
 2. Rodzaje i ceny Biletów ustalane są przez Radę Miasta Lublin na podstawie stosownej Uchwały
 3. Klient realizuje płatność za Bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności:
  1. karty płatniczej - płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU,
  2. szybkiego przelewu - usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU.
 4. Dokonując płatności Klient musi posiadać kartę płatniczą lub konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU oraz środki wystarczające do zapłaty za Bilet.
 5. Transakcja, dla której nie zostanie wybrana jedna z możliwych form płatności, zostanie anulowana.

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest:
  1. korzystać ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2. nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy zakupu na osoby trzecie,
  3. podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności kartą płatniczą lub szybkim przelewem,
  4. nie wykorzystywać Sklepu w celu dokonywania czynów niedozwolonych.
 2. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze Sklepu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 3. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabywania Biletów za pośrednictwem Sklepu rozpatruje Punkt Obsługi Reklamacji, ul. Hamleta 2, 20-711 Lublin, tel. 81 82 00 207, e-mail: reklamacje@kbelublin.pl.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji należy wypełnić formularz, który jest dostępny na głównej stronie Sklepu oraz dostępny w Punkcie Obsługi Reklamacji. Wypełnienie formularza jest jedynym sposobem skutecznego zgłoszenia reklamacji oraz sprawnego jej załatwienia.
 3. Do reklamacji należy załączyć unikalny identyfikator transakcji oraz numer Karty zbliżeniowej.
 4. Klient otrzymuje kopię złożonego formularza.
 5. Wyróżnia się następujące typy reklamacji:
  1. Reklamacja numeru Karty, na którą został zakupiony Bilet (po dokonaniu płatności, ale przed kodowaniem).
  2. Rezygnacja z kodowania Biletu po dokonaniu płatności.
  3. Reklamacja transakcji kodowania Biletu (brak możliwości zakodowania Biletu na Karcie), za którą dokonana została płatność.
 6. Zgłoszona reklamacja zostaje sklasyfikowana według powyższych kryteriów przez przyjmującego ją pracownika w Punkcie Obsługi Reklamacji oraz zarejestrowana w rejestrze reklamacji Kart.
 7. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Punkt Obsługi Reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający - Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 23.
 2. Mennica zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami.
 3. Sprzedający przetwarza następujące dane Klientów w podanych poniżej celach:
  1. W celu dokonania rejestracji Klienta, utworzenia konta w Sklepie i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Sklepie, Sprzedający przetwarza:
   • numer Karty Biletu Elektronicznego;
   • adres e-mail.
   • Podanie wskazanych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Sklepie, stanowi więc warunek zawarcia tej umowy. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną.
  2. W celu realizacji Umowy zakupu, Sprzedający przetwarza:
   • numer Karty zbliżeniowej
   • adres e-mail.
   • Podanie wskazanych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Umowy zakupu, stanowi więc warunek zawarcia tej umowy. Przewarzanie w/w danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną.
  3. W celu wystawienia faktury VAT Sprzedający przetwarza:
   • imię i nazwisko Klienta;
   • numer NIP;
   • firmę działalności gospodarczej;
   • adres działalności gospodarczej.
   • Podanie wskazanych danych, w zakresie umożliwiającym Sprzedającemu wystawienie faktury VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  4. W celu spełnienia obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów księgowych wynikających z przepisów prawa podatkowego Sprzedający przetwarza dane z wystawionych faktur VAT:
   • imię i nazwisko Klienta;
   • numer NIP;
   • firmę działalności gospodarczej;
   • adres działalności gospodarczej
   • Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, który wynika z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej
 4. Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego, polegających na zabezpieczeniu się przed ewentualnie kierowanymi przeciwko Mennicy roszczeniami.
 5. Niezależnie od ust. 3 i 4 powyżej, Sprzedający przetwarza również dane osobowe Klienta w postaci informacji zbieranych o Kliencie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii – więcej informacji na temat plików cookie, a także celów i sposobów opisanego w niniejszym ustępie przetwarzania znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookie dostępnym w ramach Sklepu.
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Mennicę przez okres realizacji umów o świadczenie usług i sprzedaży biletów, a następnie przez okres przedawnienia się roszczeń z tych umów, zaś po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 7. Sprzedający nie prowadzi wobec Klienta profilowania, ani nie są w stosunku do niego podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
 8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Sprzedający. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać Sprzedającego o to:
  1. w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe,
  2. jakie jego dane są przetwarzane,
  3. komu Sprzedający ujawnia dane Klienta – w takim przypadku Klient uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Klienta zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  5. czy w stosunku do Klienta podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,
  6. czy Sprzedający przekazuje dane Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 10. Klient ma prawo do żądania od Sprzedającego usunięcia jego danych osobowych z systemu Sprzedającego jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. Klient wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  3. Klient wniósł sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
  4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe;
  5. dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  6. dane osobowe Klienta osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,
  7. dane osobowe Klienta zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.
 11. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
  1. jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu;
  3. Sprzedający nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
  Skorzystanie przez Klienta z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Sprzedającego wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 12. Klient ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
 13. Klient ma prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 14. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Sprzedającego jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.
 15. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 16. Klient chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się ze Sprzedającym:
  1. kontaktując się inspektorem ochrony danych Sprzedającego na adres e-mail: iod@mennica.com.pl lub
  2. pisząc na adres pocztowy: Mennica Polska S.A., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa lub
  3. pisząc na adres e-mail: telecentrum@mennica.com.pl
 17. Dane osobowe Klientów są przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Sprzedającego ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).
 18. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Sprzedającego wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami Sprzedającego. Oprócz danych osobowych, Sprzedający przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak:
  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną
  3. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej usługi.
 19. Na potrzeby realizacji działań wskazanych w Regulaminie dane osobowe Klientów są przekazywane spółce Innotion Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 lok.54, 00-845 Warszawa, współpracującej ze Sprzedającym w zakresie i w celu, w jakim Sprzedający korzysta z usług tej spółki w obszarze wsparcia IT w zakresie usług programistycznych i serwisowych. W związku z powyższym Sprzedający zawarł ze spółką Innotion Sp. z o.o, umowę powierzenia przetwarzania.
 20. Sprzedający zapewnia Klientowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedającego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: telecentrum@mennica.com.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Sklepie bądź korzystania z usług elektronicznych, Klient może skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty, pisząc na adres: Mennica Polska S.A., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: telecentrum@mennica.com.pl
 21. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Klienta cudzych danych osobowych bądź za działania podmiotów trzecich, którym Klient przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Klient nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do uzyskania świadczeń opisanych w Regulaminie.

§ 10. ZMIANY REGULAMINU

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klient w momencie logowania się w Sklepie zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Klienta zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo w niniejszym Regulaminie rozstrzygają ogólne Warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu Karty Biletu Elektronicznego oraz regulamin sprzedaży PayU S.A. (http://www.payu.pl). W pozostałych nieuregulowanych sprawach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.

Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 18 grudnia 2018 roku.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Płatności obsługuje:
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Wykonawca:
Innotion Sp. z o.o.
Sklep obsługuje:
Mennica Polska S.A.